นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
2   คน
สถิติทั้งหมด
88393   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 

ลงข่าว: 20/09/2564  หน่วยงาน : สำนักงานปลัด   17   24

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564  "ในวาระขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงต่อไป"