คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลห้วยม่วง
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช