นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
112   คน
สถิติทั้งหมด
88390   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

มาตรการป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปี พ.ศ. 2564
บันทึกรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บันทึกรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บันทึกสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง รอบ 6 เดือน
แนวความคิดที่เกี่ยวกับการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปี พ.ศ. 2564
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563
รายงานแผนปฏิบัติบัติการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ประจำปี พ.ศ. 2563
แผนป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง พ.ศ. 2562-2564
ประกาศให้ใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น อบต.ห้วยม่วง
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.ห้วยม่วง
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม อบต.ห้วยม่วง
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2