นายนเรศ  ชมจันทร์
นายนเรศ ชมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
2   คน
สถิติทั้งหมด
88393   คน
เริ่มนับวันที่ 9 มีนาคม 2560

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

26/11/2021 : จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่อง สำหรับเจ้าหน้าที่ในวันเลือกตั้ง ณ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2021 : จ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่อง สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2021 : จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2021 : จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/11/2021 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 2516 ขอนแก่น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/11/2021 : ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/11/2021 : จ้างป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2021 : จ้างบริการเข้าเล่มเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2021 : ซื้อวัสดุเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/11/2021 : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร เส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๒ บ้านวังเจริญ หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยม่วง และเส้นทางนาหนองโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/11/2021 : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๓ ห้วยม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2021 : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน ๓ จุด บ้านห้วยซ้อ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2021 : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านซำภูทองเหนือ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2021 : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ (เส้นทางไปโสกมะกอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2021 : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ (เส้นทางไปซำผักหนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2021 : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2021 : จ้างเหมาบริการเข้าเล่มเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2021 : จ้างเหมาสำรวจความพึ่งพอใจในคุณภาพการบริการของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2021 : จ้างโครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านซำภูทองเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ บ้านซำภูทองเหนือ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2021 : จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2021 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำนักปลัด ประจำรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2021 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ผล ๖๕๖๗ ขอนแก่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บานเลื่อน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด0
1